Legalizacja instalacji gazowej
Wszystkie informacje zamieszczone poniżej są wynikiem doświadczeń i problemów, na które natknęli się nasi klienci, zanim zdecydowali się na naszą pomoc.
Zachęcamy Ciebie do uważnej lektury tego artykułu w trosce o Twoje dobro i możliwość uniknięcia niepotrzebnych problemów i nieprzyjemnych sytuacji, które mogą spotkać Ciebie w przyszłości.


Po co się to robi?
Legalizacja instalacji gazowej potrzebna jest wtedy, gdy narzuci nam ją Zarządca nieruchomości. Może zrobić to w celu uzyskania informacji, czy instalacja wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz czy jest szczelna i nie powoduje zagrożenia zdrowia lub życia osób przebywających w otoczeniu. Legalizacja potrzebna jest także, gdy sami chcemy mieć spokojną głowę, że instalacja, którą wybudowaliśmy lub przerobiliśmy, jest wykonana zgodnie z przepisami oraz, że jest szczelna.
Należy pamiętać, że przed budową nowej instalacji gazowej (zasilanej z sieci gazowej) lub przed przystąpieniem do jej remontu, Prawo Budowlane nakłada na nas obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę wraz z prowadzeniem dziennika budowy. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj
Jeżeli już się wykonało instalację bez tych dokumentów, pozostaje tylko jej zalegalizowanie.

Jak to wygląda?
Legalizacja (Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego) instalacji gazowej wykonana jest w postaci dokumentu, który składa się z części opisowej, w której określone są szczegółowo poszczególne elementy instalacji (np. rurociągi, przewody spalinowe, wentylacja pomieszczeń) oraz z części graficznej, tj. rysunków technicznych, na których pokazane jest umiejscowienie poszczególnych elementów instalacji.
Legalizację sporządza się pod kątem zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami i normami (Uwaga! Nawet, jeżeli instalacja została wykonana wiele lat temu, zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami, instalacja powinna spełniać przepisy OBOWIĄZUJĄCE OBECNIE).
Często jednak zdarza się, że instalacja wykonana wiele lat temu, niestety nie spełnia obowiązujących dzisiaj przepisów.
Decydując się na sporządzenie legalizacji, powinieneś być świadomy, że w przypadku niezgodności instalacji z przepisami, będziesz musiał ponieść koszty dostosowania jej do obecnie obowiązujących przepisów.
Jeżeli jednak okaże się, że Twoja instalacja jest wykonana prawidłowo i posiadasz wszystkie niezbędne dokumenty, możesz być spokojny wiedząc, że nie będziesz musiał ponosić żadnych dodatkowych kosztów związanych z jej przebudową.

Poniżej przedstawiamy najczęściej spotykane u naszych klientów nieprawidłowości:

 • Gazomierz umieszczony na nieprawidłowej wysokości (zgodnie z §168.1. warunków technicznych gazomierz należy instalować na wysokości od 0,3 do 1,8 m od poziomu podłogi do spodu gazomierza lub co najmniej 0,5 m od poziomu terenu).
 • Brak nawiewu do pomieszczenia
 • Nieprawidłowo wykonany wylot spalin
 • Zbyt mała odległość gazomierza od urządzenia gazowego (zgodnie z §167.4 warunków technicznych gazomierzy nie wolno instalować w odległości mniejszej niż 3 m od urządzenia gazowego, mierząc w rozwinięciu długości).
  Abyś mógł wykonać legalizację instalacji gazowej, będziesz potrzebował następujące dokumenty:
 • Warunki przyłączenia do sieci gazowej (wystawione przez Zakład Gazowniczy)
 • Opinię kominiarską (rekontrola kominiarska, określające prawidłowość podłączenia przewodów spalinowych i wentylacyjnych)
 • Protokół z próby szczelności instalacji gazowej (UWAGA! Nie mylić z protokołem okresowym, wykonywanym raz na rok za pomocą czujnika tj. detektora gazu).
  Wymagany protokół sporządza się po wykonaniu próby ciśnieniowej.
  Jeżeli nie posiadasz warunków przyłączenia oraz protokołu z próby szczelności, możemy dla Ciebie uzyskać te dokumenty.
  Procedura, czyli krok po kroku jak wykonać legalizację:
 • Sporządzenie inwentaryzacji budowlanej pomieszczeń oraz instalacji przez projektanta lub inną uprawnioną osobę. Wstępne ustalenie, czy są widoczne niezgodności z przepisami;
 • uzyskanie warunków Zakładu Gazowniczego (jeżeli nie były wcześniej wystawione);
 • usunięcie nieprawidłowości-przebudowa instalacji (jeżeli stwierdzono niezgodność z obowiązującymi przepisami);
 • wykonanie próby szczelności instalacji gazowej oraz sporządzenie protokołu;
 • wykonanie opinii (rekontroli) kominiarskiej;
 • sporządzenie dokumentacji.

Chcesz się sam dowiedzieć, czy Twoja instalacja gazowa spełnia obowiązujące przepisy?
Jeżeli chcesz, abyśmy wykonali Tobie dokumentację legalizacji, zadzwoń do nas: tel. 782-422-153.